h کانون نویسندگان ایران: «۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد» | ناصر زرافشان
بيانيه - اخبار » 17 اسفند 92

کانون نویسندگان ایران: «۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد»

کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران:

۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد!

٨ مارس روز خواست برابری کامل زنان با مردان، روز حق اشتغال برابر زنان با مردان، روز دست مزد برابر، روز حقوق مساوی زنان با مردان، روز رفع همه ی شکل های تبعیض، ستم و خشونت بر زنان، روز ایستادگی زنان و مردان آزاده در برابر جامعه ی مردسالار، روز آزادی زنان از بندِ بندگی قرون وسطایی، روز اعتراض به نیمْ-انسان شمردنِ زنان، روز «نه» گفتن به وابستگی و «آری» گفتن به ناوابستگی، روز خواست مبرمِ برچیدن همه ی شکل های تحمیل فقر و تهی دستیِ بیش تر بر زنان زحمت کش، روز آزادی زنان، بر همه ی زنان در گوشه گوشه ایران و جهان، بر زنان نویسنده و هنرمند، بر زنان کارگر و کارمند و خانه دار، بر زنان زندانی گرامی باد!

 کانون نویسندگان ایران

٨ مارس ۲۰۱۴ (۱۷ اسفند ۱٣۹۲)