h توضیح پیرامون بیانیه ” به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید” | ناصر زرافشان
بيانيه - اخبار » 4 مرداد 93

توضیح پیرامون بیانیه ” به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید”

صهیونیسم=فاشیسم

در جمعی که به منظور بحث پیرامون موضوعی غیر از فلسظین و اسرائیل و حملات اسرائیل به غزه گرد هم آمده و سر گرم مذاکره در آن باره بودند، بیانیه ای به وسیله یکی از حاضران زیر عنوان ” به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید” به گردش در آمد. و چون عنوان و فحوای کلی آن،  محکومیت جنایات جنون آمیز صهیونیست ها علیه مردم غزه بود و جمع یاد شده نیز سرگرم بحث پیرامون مساله دیگری بود، متاسفانه بدون دقت در کل متن، بیانیه مورد بحث امضاء و دست به دست رد شد . اما پس از انتشار این بیانیه معلوم شد در بخش دوم آن نسبت به حماس موضعی اتخاذ شده است که به هیچ روی مورد قبول این جانب نیست. لذا نسبت به سهم خود ناگذیرم دو نکته را روشن سازم :

اولا مساله اصلی که در درجه اول اهمیت قرار دارد و برای یک داوری شرافتمندانه در این قضیه باید مبنا قرار بگیرد سرنوشت تاریخی و مبارزه شصت و چند ساله مردم فلسطین در راه باز پس گیری حقوق لگد مال شده آنان است نه ماهیت حماس در این مقطع خاص که در درجه دوم قرار می گیرد و داوری درباره یک جزء مقطعی از این جریان تاریخی – یعنی جنایات جنگی که در لحظه حاضر اسراییل در غزه مرتکب می شود – بدون توجه به  کلیت تاریخی مساله فلسطین و جدا از آن کلیت، بی معنا است.

ثانیا در حدی که به حماس مربوط می شود مبارزه مردم ستمدیده فلسطین امروز در قالب گروه‌های مختلف مقاومت از جمله حماس سازمان یافته و جریان دارد و به هیچ روی نمی توان این مبارزه را با جنایات بی شرمانه صهیونیست ها در یک تراز قرار داد.

شاید اگر روزی فلسطین از استعمار صهیونیستی و اشغال رهایی یابد، در یک فلسطین آزاد مردم این سرزمین دیکر حماس را نماینده دمکراتیک خود نشناسند . اما امروز و در شرایط حاضر بخشی از مبارزه این مردم در قالب حماس سازمان یافته است و حمایت از مبارزه مردم فلسطین هم وظیفه عاجل و مبرم هر عنصر مترقی و شرافتمندی است.

 

ناصر زرافشان- سوم مرداد 93