h بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی “اسید پاشی های زنجیره ای” | ناصر زرافشان
بيانيه - اخبار » 8 آبان 93

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی “اسید پاشی های زنجیره ای”

درهفته های اخیرچند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسیدپاشی شدند. این حمله ها چندان تکرار شدکه به”اسیدپاشی زنجیره ای”شهرت یافت. ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانه ی این اقدام،خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیده ی شوم اسیدپاشی برچهره‌ی زنان هیچ نسبتی با فرهنگ مردم ایران ندارد بلکه برآمده از تفکر عقب مانده ای‌ست که مشابه آن از سوی نیروهای مرتجع داعش در سطح منطقه درحال وقوع است و خشم جهانیان را برانگیخته است.

جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها و یکی از خبرنگاران با هدف سانسور خبری، در کنار برخی سخنرانی های تحریک آمیز و تصویب قوانینی که دست معترضان به حریم خصوصی مردم را باز می گذارد، پیامدهای فاجعه بار تری درپی خواهدداشت.

کانون نویسندگان ایران ضمن همدردی با قربانیان پدیده‌ی شوم اسیدپاشی های اخیر و خانواده های آنها براین باور است که چنین اقدام هایی ریشه در سیاست و تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی ست. کانون نویسندگان ایران خواهان دستگیری و محاکمه ی علنی آمران و عاملان این جنایت است.

کانون نویسندگان ایران

7 آبان 1393