h این یعنی امپریالیسم | ناصر زرافشان
گفتگو - سخنراني » 24 شهریور 94

این یعنی امپریالیسم

درباره امپریالیسم

 

«تنها راه درست برای شناخت هرپدیده واقعی، حرکت تاریخی است. یعنی این که پیگیری کنیم و ببینیم این پدیده خودش در واقعیت چه مسیری را طی کرده است، به جای آن که دنبال تعریف های انتزاعی برویم درست است که بفهمیم در دنیای واقع چه اتفاقی رخ داده است …»

از میان صحبت‌ها:

«دست نامرئی بازار هرگز بدون یک مشت نامرئی قادر به عمل کردن نیست. آن مشت نامرئی که امنیت سرمایه را تامین می کند نامش ارتش آمریکا، نیروی هوایی آمریکاست…» این سخن، نوشته یک روزنامه نگارآمریکائی و نویسنده نیویورک تایمز است   که ناصر زرافشان در گفتگوی خود در باره امپریالیسم با اشاره به آن می پرسد وقتی یک روزنامه نگار راست گرا و باورمند به جهانی سازی چنین می گوید، اگر کسانی که روزی و روزگاری خود را چپ می دانستند به اندازه همین روزنامه نگار دست راستی شعور دیدن و پذیرفتن واقعیت امپریالیسم را داشته باشند بسیاری از مشکلات حل می شود.

تنها راه درست برای شناخت هر پدیده واقعی، حرکت تاریخی است. یعنی این که پیگیری کنیم و ببینیم این پدیده خودش در واقعیت چه مسیری را طی کرده است، به جای آن که دنبال تعریف های انتزاعی برویم درست است که بفهمیم در دنیای واقع چه اتفاقی رخ داده است.

ضرورت نگاه به مسیر حرکت تاریخی تولید سرمایداری به این دلیل ضروری است که کسانی آگاهانه وجود امپریالیسم را نفی و تاریخ سرمایه داری را نادیده می گیرند.

با نگاه به سیکل تولید سرمایه داری متوجه می شوید، روند انباشت سرمایه، ذاتا متزاید بودن تولید ثروت، نیاز تولید سرمایه داری به منابع، موادخام، کار ارزان و بازارهای جدید برای عرضه و تبدل کالا به پول که مدام گسترش پیدا می کند و در این راه از مرزهای های ملی فراتر می رود و وارد کشورهای هدف می شود. سرمایه داری انحصاری و مالی ورود به سایر مناطق را با اقتصاد آغاز می کند و در مسیر دستیابی به اهداف خود با سیاست و قدرت نظامی در می آمیزد و این یعنی امپریالیسم.»