h بهاران خجسته باد | ناصر زرافشان
بيانيه - اخبار » 29 اسفند 94

بهاران خجسته باد

بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوروز، ارثیه ما، یکی از شگفتی های بزرگ تاریخ تمدن است. تغییراتی که با آغاز بهار روی می دهد، قراردادی و محدود به روابط میان افراد انسان نیست. با آغاز بهار سراسر کائنات دگرگون می شود. حتی ترکیب هورمونی همه جانداران و گیاهان نیز با فرا رسیدن بهار دگرگون می شود. بی قراری پرنده و گیاه و زمین در این روزها بی دلیل نیست. تشخیص و شناسایی این دگرگونی فراگیر طبیعی، کشف زمان دقیق آن، و قرار دادن این زمان به عنوان «روز نو» و آغاز دوباره چرخه زندگی افتخار بزرگی ست که در تاریخ به نام نیاکان ما ثبت شده است. اکنون در آستانة این تحول، فرا رسیدن «روز نو» و آغاز بهار را به همه هم میهنان شادباش می گویم و در سال نو برای آنان تندرستی، شادی و پیروزی آرزو می کنم.