اسيدپاشي

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی "اسید پاشی های زنجیره ای"

درهفته های اخیرچند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسیدپاشی شدند. این حمله ها چندان تکرار شدکه به”اسیدپاشی زنجیره ای”شهرت یافت. ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانه ی این اقدام،خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیده ی شوم اسیدپاشی […]

;