بیژن جزنی، تپه های اوین، تیرباران، احمد شاملو

به مناسبت تیرباران رفیق بیژن جزنی و یارانش

یاران من بیایید با دردهایتان و بار دردتان را در زخم قلب من بتکانید من زنده ام به رنج… می سوزدم چراغ تن از درد… یاران من بیایید با دردهایتان و زهر دردتان را در زخم قلب من بچکانید. احمد شاملو – شبانه – 1332

;