جامعه شناسی سیاسی، هنر، تحلیل ساختاری هنر، مارکس، کارل مارکس، ایدئولوژی، زیبائی شناسی،امپریالیسم، ناصر زرافشان، پرویز جاهد، توده مردم، مردم زحمتکش، رسانه، طبقات، انباشت فرهنگی

تحلیل ساختاری هنر

به یاد عزیزِ جاهد قسمتی از کتاب جامعه‌شناسیِ سیاسی هنر، عرصه‌ی ویژه‌ای از زندگی اجتماعی، یعنی عرصه‌ی جذب، هضم و همگون‌سازی واقعیت به شیوه‌ای زیباشاسانه است. می‌گوئیم عرصه‌ی ویژه‌ای از زندگی اجتماعی است زیرا در همه‌ی فعالیت‌های گوناگون انسانی، نگاه زیباشناسانه به واقعیت و زبائی خواهی داتاً و به طور طبیعی وجود دارد، اما همه‌ی […]

;