دولت روحانی، کسری بودجه، سیاست های تعدیل ساختاری، صندوق بین المللی پول

اجرای کامل برنامه تعدیل ساختاری در ایران

روزنامه آرمان: مصادف با روز جهانی کارگر و همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، قطعا زندگی این طبقه نیز از اجرای برنامه مذکور متاثر خواهد شد. ناصر زرافشان، حقوقدان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، از جمله صاحب نظرانی است که در مقالات و ترجمه‌های خود به آثار اجرای برنامه‌های […]

;