دکتر ناصر زرافشان، دکتر مصدق، کودتا، امپریالیسم، توطئه قتل، کودتای 28 مرداد،شاه، استبداد، زاهدی

توطئه قتل مصدق

– سخنان دکتر ناصر زرافشان در برنامه «چه باید کرد» پیرامون وضعیت اقتصادی ایران و طرح هدفمندی یارانه ها – اشاره دکتر حسیبی به ماجرای توطئه شاه مخلوع ایران برای قتل زنده یاد دکتر مصدق  

;