دکتر ناصر زرافشان، دکتر مصدق، کودتای 28 مرداد، استبداد داخلی، استعمار خارجی، امپریالیسم، استقلال ملی، تاثیرات کودتای 28 مرداد بر تداوم استبداد در ایران

کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

  گفتگو در برنامه «چه باید کرد؟» پیرامون کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و تاثیر این دخالت خارجی بر تداوم استبداد در ایران

;