شرایط اقتصادی ایران، ارتباط قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی

توطئه قتل مصدق

– سخنان دکتر ناصر زرافشان در برنامه «چه باید کرد» پیرامون وضعیت اقتصادی ایران و طرح هدفمندی یارانه ها – اشاره دکتر حسیبی به ماجرای توطئه شاه مخلوع ایران برای قتل زنده یاد دکتر مصدق  

;