مانیفست، الکس گالینیکوس، ناصر زرافشان، مانیفست ضد سرمایه داری، زندان اوین، قتلهای زنجیره ای

مقدمه ی کتاب مانیفست ضدسرمایه داری

مقدمه ی کتاب مانیفست ضدسرمایه داری کالی نیکوس – ناصر زرافشان متن زیر مقدمه ی کتاب «مانیفست ضدسرمایه داری» اثر«کالی نیکوس» است. این کتاب در زندان اوین و در دوره محکومیت  پنح ساله دکتر زرافشان به دلیل پیگیری پرونده «قتل های زنجیره ای» ترجمه شده است.                   […]

;