ناصر زرافشان، روزنامه اعتماد، استالینیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم، کتاب دائی یوسف

مارکسیسم،استالینیسم ندارد

گفت وگوی حسین سخنور از روزنامه اعتماد  با ناصر زرافشان جمعه 30 آبان ۱۳۸۷ – ۲0 نوامبر ۲۰۰۸ رایج است، می گویند گفت وگو با اهالی حقوق و قانون ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد. گفت وگو با ناصر زرافشان و دقت و وسواس وی در پاسخ به سوالات؛ تا جایی که […]

;