ناصر زرافشان، فریبرز رئیس دانا، علی اشرف درویشیان، سید علی صالحی، کانون نویسندگان ایرانف پوست اندازی، وزارت ارشاد دولت روحانی

دفاع از آزادی اندیشه و بیان، «بدون حصر و استثناء»

پاسخ اعضای کانون نویسندگان ایران به وزارت ارشاد کانون بر سر میثاق خود؛ آزادی اندیشه و بیان، ایستاده است    «اندیشه ی آزاد»، خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران در اسفند ماه امسال ویژه نامه ای منتشر کرده است. در این ویژه نامه تعدادی از اعضای سرشناس کانون نویسندگان به اظهارات معاون وزارت ارشاد در […]

;