ناصر زرافشان + ۲۹ فروردین ۱٣۵۴،بیژن جزنی،فدائی، جنبش فدائی،اوین،تپه های اوین، سرهنگ وزیری

کشتار مخالفین، برآمد سیاسی و ذاتی دولت‌هاست

 آیا میتوان در برابر رژیم هائی که در کشتار مردم، حتی به ضوابط مقرره خودشان هم پایبند نیستند، فقط با زبان قانون و منطق، فقط با “کلمات” گفتگو کرد و آیا چنین رژیم هائی به این زبان تمکین میکنند؟ پاسخ به این پرسش از آنرو باید سنجیده و جدی باشد که این پاسخ هرچه باشد […]

;