کانون نویسندگان ایران، آزادی بیان، زندانیان سیاسی ایران، بند 350 زندان اوین، ضرب وش تم زندانیان سیاسی

کانون نویسندگان ایران: زندانیان سیاسی آزادی بیان می خواهند، نه ضرب و شتم!

روز پنج شنبه ۲٨ فروردین ۱٣۹٣، زندانیان بند ٣۵۰ در زندان اوین مورد ضرب وشتم شدید زندانبانان قرار گرفتند. به شهادت ۷۴ تن از زندانیان این بند، این ضرب وشتم توسط نیروهای لباس شخصیِ اطلاعات و حفاظت زندان انجام گرفته و در جریان آن شمار بسیاری از زندانیان سخت مجروح شده اند، به طوری که […]

;