کانون نویسندگان ایران، قوچانی، مهر نامه، روشنفکری ادبی، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده

پاسخ به پرونده‌سازی‌های يک مفتش فرهنگی

… و حال آن‌که چون فضيلت و دانش و آزادی‌خواهی، يعنی خصالی که حس کينه‌توزیِ مرگبارِ مفتشان عقايد را برمی‌انگيزد، نابود شود، جامعه در ننگين‌ترين احوالِ نادانی و تباهی و بندگی باقی می‌ماند. – ديويد هيوم   در شماره‌ ۲۸ مجله‌ی «شهروند امروز» (یک‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۶) مطلبی آمده است از محمد قوچانی زیر عنوان […]

;