8 مارس، روز جهانی زن، برابری زن و مرد، کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران: «۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد»

کانون نویسندگان ایران: ۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد! ٨ مارس روز خواست برابری کامل زنان با مردان، روز حق اشتغال برابر زنان با مردان، روز دست مزد برابر، روز حقوق مساوی زنان با مردان، روز رفع همه ی شکل های تبعیض، ستم و خشونت بر زنان، روز ایستادگی زنان و مردان آزاده در […]

;